Like!  0 

บ้านสวนพิชญ์ชามิกา

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 19 ถ.บางจาก–โรงเจ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การเดินทาง

อำเภออัมพวา อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 70 กิโลเมตร โดยประมาณ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2)
แยกซ้ายเข้าตัวจังหวัดสมุทรสงครามที่กิโลเมตรที่ 64 แล้วเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงครามบางแพร)
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าตลาดอัมพวาที่แยกไฟแดงประมาณ 1 ก.ม. ถึงตลาดน้ำอัมพวา